قوانین پشتيبانی

 

- دستگاه خريداري شده توسط متخصصين مجاز اين شركت نصب گردد.
- خريدار در صورتي مي تواند از گارانتي يك ساله استفاده نمايد كه كارت ضمانتنامه امضاء شده را به متخصصين مجاز اين شركت ارائه نمايد.
- در صورتيكه محصولات اين شركت توسط اشخاص غيرمجاز نصب يا تعمير شده باشد، فاقد ضمانت خواهد بود.
- قطعات آسيب ديده در هنگام حمل و نقل شامل اين ضمانتنامه نمي باشد.
- در صورت عدم استفاده صحيح، محصول شامل ضمانت نمي باشد.
- ضمانتنامه فقط در كشور جمهوري اسلامي ايران معتبر است.
- هزينه اياب و ذهاب، اجرت تعمير و تعويض قطعات به عهده ي مصرف كننده مي باشد.