شرايط اعطای عامليت فروش

  • - داشتن مالكیت قطعی فروشگاه یا مغازه
    - داشتن جواز كسب به نام مالك فروشگاه یا مغازه
    - امكان گذاشتن وثیقه ملكی یا ضمانتنامه در رهن شركت
    - امكان ارائه چك مربوط به بانك های دولتی جهت تضمین
    - عدم محدودیت فروش در مناطق خاص
  •