فرم درخواست نمایندگی فروش محصولات رز
نام و نام خانوادگی:
Invalid Input
متقاضی فروش:
Invalid Input
نام پدر:
Invalid Input
شماره شناسنامه/کد ملی:
Invalid Input
تاریخ تولد:
Invalid Input
محل صدور:
Invalid Input
نشانی دقیق فروشگاه
استان:
Invalid Input
شهرستان:
Invalid Input
خیابان:
Invalid Input
تلفن محل کار:
Invalid Input
تلفن همراه:
Invalid Input
فکس:
Invalid Input
کد شهرستان:
Invalid Input
نشانی دقیق محل سکونت:
Invalid Input
تلفن محل سکونت:
Invalid Input
سابقه فعالیت در صنف لوازم خانگی:
از سال:
Invalid Input
الی:
Invalid Input
تعداد پرسنل:
ثابت:
Invalid Input
سیار:
Invalid Input
ارائه جواز کسب:
Invalid Input
شماره جواز:
Invalid Input
نوع صنف:
Invalid Input
سابقه فروش محصولات کدام شرکت ها را دارید؟
1-نام شرکت:
Invalid Input
نام فرد رابط:
Invalid Input
تلفن ثابت شرکت:
Invalid Input
2-نام شرکت:
Invalid Input
نام فرد رابط:
Invalid Input
تلفن ثابت شرکت:
Invalid Input
3-نام شرکت:
Invalid Input
نام فرد رابط:
Invalid Input
تلفن ثابت شرکت:
Invalid Input
4-نام شرکت:
Invalid Input
نام فرد رابط:
Invalid Input
تلفن ثابت شرکت:
Invalid Input
مشخصات شریک یا سهامداران:
نام و نام خانوادگی:
Invalid Input
نام پدر:
Invalid Input
شماره شناسنامه:
Invalid Input
کد ملی:
Invalid Input
تاریخ تولد:
Invalid Input
مشخصات دو حساب جاری:
بانک:
Invalid Input
شعبه:
Invalid Input
کد:
Invalid Input
شماره حساب جاری:
Invalid Input
مدت افتتاح حساب:
Invalid Input
بانک:
Invalid Input
شعبه:
Invalid Input
کد:
Invalid Input
شماره حساب جاری:
Invalid Input
مدت افتتاح حساب:
Invalid Input
آیا توانایی خرید به صورت نقدی را دارید؟
Invalid Input
میزان مبلغ خرید نقدی:
Invalid Input
نوع وثیقه ای که در اختیار شرکت قرار می دهید؟
Invalid Input
شماره سند:
Invalid Input
ارزش وثیقه:
Invalid Input
مساحت فروشگاه:
Invalid Input
شرح موقعیت مکانی:
Invalid Input
وضعیت مالکیت:
Invalid Input
نوع مکان:
Invalid Input
توضیحات:
Invalid Input
موقعیت فروش:
Invalid Input
نوع عملکرد فروش:
Invalid Input
نحوه آشنایی خود را با محصولات این شرکت ذکر فرمایید؟
Invalid Input

Invalid Input