پرسشنامه استخدامی

مشخصات:

نام و نام خانوادگی:

Invalid Input
شماره شناسنامه:

Invalid Input
تاریخ تولد:

Invalid Input
میزان تحصیلات:

Invalid Input
محل صدور:

Invalid Input
مذهب:

Invalid Input


Invalid Input
وضعیت نظام وظیفه:

Invalid Input
سایر با ذکر مورد:

Invalid Input

مشخصات پدر

نام پدر:

Invalid Input
تحصیلات و شغل پدر:

Invalid Input
محل کار پدر:

Invalid Input
تلفن محل کار:

Invalid Input
تلفن همراه:

Invalid Input

مشخصات مادر

نام مادر:

Invalid Input
تحصیلات و شغل مادر:

Invalid Input
محل کار مادر:

Invalid Input
تلفن محل کار:

Invalid Input
تلفن همراه:

Invalid Input

مشخصات همسر

نام همسر:

Invalid Input
تحصیلات و شغل همسر:

Invalid Input
محل کار همسر:

Invalid Input
تلفن محل کار:

Invalid Input
تلفن همراه:

Invalid Input

نام و مشخصات خواهران و برادران:

نام کوچک:

Invalid Input
سن:

Invalid Input
تحصیلات و شغل:

Invalid Input


Invalid Input
تعداد فرزندان:

Invalid Input
توضیحات:

Invalid Input
نام کوچک:

Invalid Input
سن:

Invalid Input
تحصیلات و شغل:

Invalid Input


Invalid Input
تعداد فرزندان:

Invalid Input
توضیحات:

Invalid Input
نام کوچک:

Invalid Input
سن:

Invalid Input
تحصیلات و شغل:

Invalid Input


Invalid Input
تعداد فرزندان:

Invalid Input
توضیحات:

Invalid Input

مشخصات افراد تحت تکفل:

نام:

Invalid Input
نام خانوادگی:

Invalid Input
سن:

Invalid Input
شغل:

Invalid Input
نسبت:

Invalid Input
شماره تماس:

Invalid Input
نام:

Invalid Input
نام خانوادگی:

Invalid Input
سن:

Invalid Input
شغل:

Invalid Input
نسبت:

Invalid Input
شماره تماس:

Invalid Input
نام:

Invalid Input
نام خانوادگی:

Invalid Input
سن:

Invalid Input
شغل:

Invalid Input
نسبت:

Invalid Input
شماره تماس:

Invalid Input

سوابق کاری:

نام شرکت یا موسسه:

Invalid Input
سمت:

Invalid Input
محل خدمت:

Invalid Input
از تاریخ:

Invalid Input
تا تاریخ:

Invalid Input
نام مدیر عامل:

Invalid Input
علت ترک خدمت:

Invalid Input
حقوق دریافتی:

Invalid Input
تلفن:

Invalid Input
نام شرکت یا موسسه:

Invalid Input
سمت:

Invalid Input
محل خدمت:

Invalid Input
از تاریخ:

Invalid Input
تا تاریخ:

Invalid Input
نام مدیر عامل:

Invalid Input
علت ترک خدمت:

Invalid Input
حقوق دریافتی:

Invalid Input
تلفن:

Invalid Input
نام شرکت یا موسسه:

Invalid Input
سمت:

Invalid Input
محل خدمت:

Invalid Input
از تاریخ:

Invalid Input
تا تاریخ:

Invalid Input
نام مدیر عامل:

Invalid Input
علت ترک خدمت:

Invalid Input
حقوق دریافتی:

Invalid Input
تلفن:

Invalid Input

سوابق تحصیلی و آموزشی:

عنوان گواهینامه و مدرک تحصیلی و آموزشی:

Invalid Input
مرکز آموزشی:

Invalid Input
سال اخذ مدرک:

Invalid Input
رشته تحصیلی:

Invalid Input
توضیحات:

Invalid Input
عنوان گواهینامه و مدرک تحصیلی و آموزشی:

Invalid Input
مرکز آموزشی:

Invalid Input
سال اخذ مدرک:

Invalid Input
رشته تحصیلی:

Invalid Input
توضیحات:

Invalid Input
عنوان گواهینامه و مدرک تحصیلی و آموزشی:

Invalid Input
مرکز آموزشی:

Invalid Input
سال اخذ مدرک:

Invalid Input
رشته تحصیلی:

Invalid Input
توضیحات:

Invalid Input

میزان آشنایی با رایانه:

word

Invalid Input
Excel

Invalid Input
Access

Invalid Input
Internet

Invalid Input
Email

Invalid Input
سیستم عامل

Invalid Input

میزان آشنایی به زبان خارجی:

نام زبان:

Invalid Input
مکالمه:

Invalid Input
خواندن:

Invalid Input
نوشتن:

Invalid Input
نام زبان:

Invalid Input
مکالمه:

Invalid Input
خواندن:

Invalid Input
نوشتن:

Invalid Input
آیا گواهینامه دارید؟

Invalid Input
شماره گواهینامه:

Invalid Input
محل دریافت:

Invalid Input
تاریخ دریافت:

Invalid Input
آیا وسیله نقلیه دارید؟

Invalid Input
نوع وسیله نقلیه را ذکر بفرمایید:

Invalid Input
آیا سابقه حزبی داشته اید؟

Invalid Input
به چه علت:

Invalid Input
موضوع:

Invalid Input
چه تاریخی:

Invalid Input
به چه تفریحات و فعالیتهایی در هنگام بیکاری و فراغت می پردازید:

Invalid Input
آیا مطالعه می کنید:

Invalid Input
بهترین کتابی که خوانده اید را نام ببرید:

Invalid Input
آیا ورزش می کنید؟

Invalid Input
رشته ورزشی:

Invalid Input

دو نفر از دوستان و نزدیکان که با شما آشنایی کامل دارند:


1:

نام و نام خانوادگی:

Invalid Input
شغل:

Invalid Input
نسبت:

Invalid Input
تلفن:

Invalid Input
آدرس:

Invalid Input

2:

نام و نام خانوادگی:

Invalid Input
شغل:

Invalid Input
نسبت:

Invalid Input
تلفن:

Invalid Input
آدرس:

Invalid Input
چه نوع ضماتی می توانید بسپارید و در صورت حضور ذهن شخص مورد نظر را با ذکر مشخصات بنویسید:

Invalid Input

برای ضمانت چه کسی را معرفی می کنید:

نام و نام خانوادگی:

Invalid Input
شغل ضامن:

Invalid Input
نشانی منزل:

Invalid Input
تلفن:

Invalid Input
نشانی محل کار:

Invalid Input
تلفن:

Invalid Input
آیا قادر به رفتن سفر کاری (به عنوان ماموریت) هستید:

Invalid Input
آیا دخانیات استعمال می نمایید:

Invalid Input
دلیل تغییر شغل خود را توضیح دهید:

Invalid Input
علاقمند به تصدی چه شغلی می باشید:

Invalid Input
دلیل خود را بیان کنید:

Invalid Input
حداقل حقوقی را که در نظر دارید (جواب صریح داده شود و از دادن جوابهای مانند بسته به نظر شرکت/توافقی/و... خودداری گردد؟

Invalid Input
نشانی دقیق منزل:

Invalid Input
کد پستی:

Invalid Input
شماره تلفن همراه:

Invalid Input
شماره تلفن:

Invalid Input

Invalid Input